Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza wszystkich seniorów z Bielska-Białej oraz okolic do udziału w bezpłatnych warsztatach wspierających profilaktykę zdrowotną oraz ruchową, realizowanych w ramach projektu

„W zdrowym ciele zdrowy duch – aktywizacja seniorów w oparciu o zajęcia ruchowe i manualne”.

Projekt finansowany jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach konkursu „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023” w wysokości 5 475 złotych, na podstawie umowy finansowej numer 20/FIO/DZ/2021 z dnia 13 października 2021 roku.

 

O projekcie słów kilka…

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dwudziestu godzin warsztatów ukierunkowanych na wspieranie profilaktyki zdrowotnej, trening zdolności manualnej, podnoszenie poziomu koncentracji, ćwiczenia związane z pamięcią oraz aktywizacją ruchową.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie zajęć z zakresu:

1) „Miasto za moim oknem, czyli spacer po okolicy na podstawie anegdot i historii danego miejsca”;

2) „Sprawny umysł - trening pamięci i koncentracji”;

3) „Odkryjmy Nasze Miasto na nowo, czyli spacer po Bielsku-Białej inaczej”;

4) „Jak zadbać o swoje emocje – higiena zdrowia psychicznego”;

5) „Bezpieczny senior – jak nie narazić się na oszustwa i gdzie szukać pomocy”;

6) „Decoupage – warsztaty manualne”;

7) „Jak długo i zdrowo żyć – zdrowa kuchnia”;

8) ” Turystyka lokalna – trasy górskie przyjazne dla seniora”;

9) „Zdrowy kręgosłup – profilaktyka”’

10) „Joga – jak w warunkach domowych zadbać o ciało i umysł”.

 

Czas trwania i miejsce realizacji projektu

Projekt trwa od 13 października do 19 listopada 2021 roku.

Warsztaty realizowane są przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla Karpackiego oraz Klubem Osiedlowym „Karpatek” – ulica Klemensa Matusiaka 3 w Bielsku-Białej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapisy trwają przez cały okres realizacji projektu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Klubie Osiedlowym „Karpatek”. Ponadto wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres dagmara.mika@gmail.com

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja
i formowanie postaw obywatelskich.

Program NOWEFIO jest programem rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.) służącym wzmacnianiu i rozwojowi kapitału społecznego przez inicjowanie i wspieranie zachowań prospołecznych we wspólnotach lokalnych oraz budowaniu i umacnianiu struktur społeczeństwa obywatelskiego. Planowane w ramach Programu dotacje nie mogą być udzielane na działania związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Program obejmuje pięć priorytetów:

Priorytet 1 Mikro inicjatywy - dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 umożliwia tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów.

Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego - w ramach priorytetu wspieramy aktywność społeczną na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.

Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym - przyczynia się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich - wpływa na poprawę zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji,
w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Priorytet 5 Pomoc techniczna - podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 pkt 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a także organizacje pozarządowe działające na podstawie innych przepisów, jak np. koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

 

Regulamin kwalifikacji na warsztaty

1. Warsztaty realizowane w ramach projektu finansowane są ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach konkursu „Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023”. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

2. Organizator warsztatów – Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej – pokrywa wszelkie dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem zaplanowanych warsztatów.

3. Zajęcia przeprowadzone zostaną w Klubie Osiedlowym „Karpatek”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla Karpackiego.

4. Projekt trwa od 13 października do 19 listopada 2021 roku, a zapisy trwają przez cały okres trwania projektu.

5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Klubie Osiedlowym „Karpatek”. Ponadto wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres dagmara.mika@gmail.com.

6. W warsztatach obowiązuje limit miejsc- ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zapewnienie warsztatowego trybu przeprowadzenia zajęć – 15 osób.

7. Nabór jest naborem otwartym – tzn., że seniorzy, którzy zamierzają wziąć udział w warsztatach nie muszą być zrzeszeni
w Klubie Osiedlowym „Karpatek”. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej oraz okolic.

8. W przypadku większego zainteresowania udziałem w zajęciach, aniżeli liczba dostępnych miejsc powstanie lista rezerwowa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń koordynator projektu będzie kontaktował się telefonicznie, celem potwierdzenia obecności na zajęciach. W przypadku wolnego miejsca pierwsza osoba z listy rezerwowej będzie informowana o możliwości udziału w warsztatach.

10. Harmonogram warsztatów dostępny jest w Klubie Osiedlowym „Karpatek” oraz na stronie internetowej fundacji.

11. Czas trwania warsztatów – 60 minut.

12. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, podpisania listy obecności udziału
w zajęciach oraz wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej pod koniec warsztatów.

12. Jeden uczestnik może wziąć udział w większej liczbie zajęć.

 

 

 

 

 

 

L.p.

Data

Godzina

Zajęcia

Prowadzący

 

1.

20 październik

15:00 – 16:00

Miasto za moim oknem, czyli spacer po okolicy na podstawie anegdot
i historii danego miejsca

Iwona Kłóska

2.

21 październik

14:30 – 15:30

Sprawny umysł - trening pamięci i koncentracji

Elżbieta Krupa

3.

22 październik

16:00 – 17:00

Odkryjmy Nasze Miasto na nowo, czyli spacer po Bielsku-Białej inaczej

Maria Kubica

4.

 

17:00 – 18:00

Miasto za moim oknem, czyli spacer po okolicy na podstawie anegdot
i historii danego miejsca

Iwona Kłóska

5.

26 październik

9:00 – 10:00

Sprawny umysł - trening pamięci i koncentracji

Elżbieta Krupa

6.

 

14:00 – 15:00

Jak zadbać o swoje emocje – higiena zdrowia psychicznego

 

Renata Golonka

7.

 

15:00 – 16:00

Bezpieczny senior – jak nie narazić się na oszustwa i gdzie szukać pomocy

Renata Golonka

8.

27 październik

9:00 – 10:00

Decoupage – warsztaty manualne

 

Krystyna Gotkowska-Basińska

9.

29 październik

9:00 – 10:00

Odkryjmy Nasze Miasto na nowo, czyli spacer po Bielsku-Białej inaczej

Maria Kubica

10.

 

12:00 – 13:00

Jak zadbać o swoje emocje – higiena zdrowia psychicznego

 

Renata Golonka

11.

 

13:00 – 14:00

Bezpieczny senior – jak nie narazić się na oszustwa i gdzie szukać pomocy

Renata Golonka


Harmonogram zajęć w październiku

 

 

 

L.p.

Data

Godzina

Zajęcia

Prowadzący

 

1.

3.11.2021

14:00 – 15:00

„Joga – jak w warunkach domowych zadbać o ciało i umysł”

mgr Dobrochna Waszkiewicz

2.

5.11.2021

12:00 – 13:00

„Jak długo i zdrowo żyć – zdrowa kuchnia”

mgr Bogumiła Pamuła-Łopadczak

 

3.

8.11.2021

15:00 – 16:00

„Jak długo i zdrowo żyć – zdrowa kuchnia”

mgr Bogumiła Pamuła-Łopadczak

 

4.

 

16:00 – 17:00

„Turystyka lokalna – trasy górskie przyjazne dla seniora”

Łukasz Twardowski GOPR

5.

10.11.2021

14:00 – 15:00

„Joga – jak w warunkach domowych zadbać o ciało i umysł”

mgr Dobrochna Waszkiewicz

6.

 

15:00 – 16:00

„Decoupage – warsztaty manualne”

mgr Krystyna Gotkowska-Basińska

7.

15.11.2021

15:00 – 16:00

„Turystyka lokalna – trasy górskie przyjazne dla seniora”

Łukasz Twardowski GOPR

8.

 

16:00 – 17:00

„Zdrowy kręgosłup – profilaktyka”

mgr Daria Kozłowska

9.

17.11.2021

15:00 – 16:00

„Zdrowy kręgosłup – profilaktyka”

mgr Daria Kozłowska


Harmonogram zajęć w listopadzie

 

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy

 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu

„W zdrowym ciele zdrowy duch –
 aktywizacja seniorów w oparciu o zajęcia ruchowe i manualne”

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023

Warsztaty realizowane są przy współpracy z Klubem Osiedlowym Karpatek
oraz Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla Karpackiego

Imię i nazwisko*

 

Data urodzenia (rok)*

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

Zajęcia, którymi jest Pan/i zainteresowany/-a

Miasto za moim oknem, czyli spacer po okolicy na podstawie anegdot i historii danego miejsca

 

Sprawny umysł - trening pamięci
i koncentracji

 

Jak zadbać o swoje emocje – higiena zdrowia psychicznego

 

Bezpieczny senior – jak nie narazić się na oszustwa i gdzie szukać pomocy

 

Decoupage – warsztaty manualne

 

 

Jak długo i zdrowo żyć – zdrowa kuchnia

 

 

Joga – jak w warunkach domowych zadbać
o ciało i umysł

 

 

Zdrowy kręgosłup – profilaktyka

 

 

Turystyka lokalna – trasy górskie przyjazne dla seniora

 

 

Odkryjmy Nasze Miasto na nowo, czyli spacer po Bielsku-Białej inaczej

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim udziałem do dokumentacji projektowej oraz promocji projektu w mediach społecznościowych (FB, Instagram, strona Fundacji).

 

…………..…………………………

                                                                                    podpis

*Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby przedstawienia dokumentacji i rozliczenia projektu.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach projektu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

3. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu i jego rozliczenia

4. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.