STATUT
Fundacji Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: panią Dagmarę Mika, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jowitę Karabinowicz-Kozłowską w kancelarii notarialnej Paweł Gworek, Jowita Karabinowicz-Kozłowska Notariusze spółka cywilna w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 19/6 w dniu 28 lipca 2021 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicznymi podmiotami posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 

 1. Fundacja  posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Nadzór nad Fundacją, w zakresie rodzajów działalności podlegających ich kompetencji  sprawują Minister Edukacji i Nauki,  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej lub Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

§ 3

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 4

 

 1. Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, takich jak:

 

 1. szeroko pojęta edukacja, w tym edukacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 2. rozwój gospodarczy, w tym rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 3. poprawa dostępu do kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój kształcenia na odległość oraz odpowiedniej infrastruktury;
 4. rozwój elastycznych możliwości zwiększenia kompetencji i kwalifikacji
  z uwzględnieniem cyfrowych technologii, odpowiadających dynamicznym zmianom na rynku pracy i promowania mobilności zawodowej; 
 5. integracja społeczno-ekonomiczna i włączenie społecznego marginalizowanych społeczności, w tym osób niepełnosprawnych, migrantów oraz osób pozostających przez długi czas poza rynkiem pracy;
 6. pomoc społeczna z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania;
 7. promocja zatrudnienia, samozatrudnienia i aktywizacji zawodowej wśród osób młodych, zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz biernych zawodowo; 
 8. rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie
  i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 9. edukacja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym;
 10. edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz ekologii;
 11. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
 12. edukacja zmierzająca w stronę promocji odnawialnych źródeł energii;
 13. ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcji emisji
  i zanieczyszczeń;
 14. edukacja i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o  obiegu zamkniętym;
 15. edukacja i promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej;
 16. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. promocja oraz upowszechnianie wolontariatu;
 18. kształtowanie tolerancji i integracji społecznej;
 19. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 20. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 21. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 22. wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych; turystyki
  i krajoznawstwa; 
 23. rozwój społeczny, gospodarczy i środowisko, dziedzictwo kulturowe
  i bezpieczeństwo;
 24. ochrona i promocja zdrowia; 
 25. wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 26. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 27. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 28. wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej; 
 29. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
 30. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 31. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 32. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  i wojen w kraju i za granicą;
 33. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 1. Zmiana celów fundacji może nastąpić na mocy decyzji Fundatora.

 

§ 5

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności pożytku publicznego poprzez: 

 

 1. działalność edukacyjną, promocyjną, wydawniczą i naukowo-badawczą;
 2. organizowanie sympozjów, warsztatów, konferencji i innych form działalności mających na celu realizacje celów statutowych Fundacji;
 3. promowanie i organizowanie wolontariatu;
 4. promowanie i prowadzenie działań na rzecz zdrowego stylu życia, aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej;
 5. promowanie i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i środowiska;
 6. pozyskiwanie środków finansowych – w tym dotacji pochodzących
  z europejskich i krajowych programów i funduszy – realizowanych w postaci grantów i projektów;
 7. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 8. współpracę z przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 9. organizowanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
 10. tworzenie i prowadzenie placówek / instytucji / jednostek organizacyjnych
   w obszarze pomocy społecznej, oświaty i nauki, ochrony zdrowia i kultury.

 

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy
  o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 
 2. Przychody Fundacji z odpłatnej działalności przeznaczone są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 3. Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, po wpisie do właściwego rejestru

 

§ 6

 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 7

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 8

 

Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji; 
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. odsetek bankowych;
 6. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 7. środków finansowych pochodzących z przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

§ 9

 

 1. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podjęcia uchwały w przedmiocie stwierdzenia, że przyjęcie spadku nie leży w interesie Fundacji. W tej sytuacji Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku. 

 

WŁADZE FUNDACJI

§ 10

 

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 
 2. Komisja Rewizyjna, która może zostać powołana w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego, zwana dalej Komisją

 

§ 11

 

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Członków pierwszego składu Komisji  powołuje Fundator.
 4. Komisja podejmuje  uchwały, w obecności co najmniej połowy jej członków,
  uzupełnieniu lub rozszerzeniu swojego składu o kolejnych członków.
 5. Członkostwo w Komisji  ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
  z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Komisji.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 7. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
  i przewodniczy zebraniom Komisji.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
   w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 9. W razie powołania członka Komisji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji– członkostwo takiej osoby w Komisji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

 

 

§ 12

 

Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.

 1. Komisja dla sprawnego działania może ustanowić swój regulamin.
 2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej 2 jej członków, dostarczony osobiście, listem poleconym lub drogą mailową.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem..
 5. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
  w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 13

 

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
  2. opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 14

 

 1. Komisja w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; 
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 15

 

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
 2. Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba:
  1. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
  2. pozostająca z członkiem Komisji rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Prezes powołany jest na czas nieokreślony, o zmianie na stanowisku Prezesa decyduje Fundator.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji Fundatorowi;
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winny umyślnej;
  3. śmierci członka Zarządu.

 

§ 16

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja celów statutowych;
  2. opracowywanie i aplikowanie o projekty i granty pochodzące ze środków krajowych lub też unijnych;
  3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  4. uchwalanie regulaminów;
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
  8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  9. występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, zbycia lub nabycia nieruchomości, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie decyzji Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Komisji rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 17

 

Do działania w imieniu Fundacji i reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zmiana statutu

§ 18

 

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.
 2. Zmiana Statutu nie wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.  

 

Połączenie z inną fundacją

§ 19

 

 

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez strony. 
 2. Połączenie może nastąpić poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. 
 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd. 
 4. W wyniku połączenia nie mogą ulec zmianie cele Fundacji. 
 5. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd. 

 

Likwidacja Fundacji

§ 20

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w porozumieniu z Fundatorem. 
 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu albo osoba/osoby wskazane przez Fundatora. 
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone do celów Fundacji (§ 2 Statutu).

§ 21

 1. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy dotyczące fundacji prywatnoprawnych. 
 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Bielsko-Biała, dn. 28.07.2021
Podpis Fundatora: Dagmara Mika