Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej

Głównym celem planowanego projektu jest zwiększenie udziału młodzieży Bielska-Białej i okolic w życiu obywatelskich i publicznym poprzez powołanie do życia Centrum Wolontariatu Młodzieży przy wsparciu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej oraz Urzędu Miasta, którego działania skierowane zostaną do wszystkich obywateli miasta i okolic. Projekt odpowiada na realne potrzeby
i problemy młodzieży wynikające z długofalowego okresu pandemii, który przyczynił się z znacznym stopniu do wyalienowania młodych ludzi i pozbawienia ich możliwości budowy relacji z rówieśnikami, czy też czynnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym. Ponadto projekt zakłada wyposażenie młodzieży
w odpowiednie i potrzebne kompetencje do budowania wolontariatu oraz podejmowania konkretnych działań we wskazanej przestrzeni.

W ramach projektu zaplanowany został cykl szkoleń skierowanych do młodych osób zainteresowanych wolontariatem. Szkolenia przeprowadzone zostaną w 25 szkołach ponadpodstawowych w Bielsku-Białej. W warsztatach udział weźmie co najmniej 750 uczniów. Dzięki zaangażowaniu bielskich szkół powołana zostanie sieć „szkolnych klubów wolontariatów” skupionych w Centrum Wolontariatu Młodzieży.

Cykl 30 godzin warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych przeprowadzony zostanie w trzech blokach tematycznych:

1) budowania kompetencji miękkich – autoprezentacja, budowa relacji w grupie, asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, moje miejsce w grupie;

2) wolontariusz w akcji – zarządzanie czasem, zarządzanie sobą w czasie, pozyskiwanie środków na działania wolontariackie, współpraca z organizacjami pozarządowymi, komunikacja z instytucjami, znaczenie wolontariatu dla mojej przyszłości;

3) wolontariusz w sieci – budowanie marki, promocja wolontariatu w sieci, promocja wolontariatu w mediach społecznościowych, tworzenie treści, budowanie społeczności.

Ponadto w każdej szkole wyłonieni zostaną liderzy wolontariatu, których zadaniem będzie powołanie szkolnych klubów wolontariatu i w przyszłości przekazywanie niezbędnej wiedzy kolejnym liderom i wolontariuszom – w formie szkoleń kaskadowych.

Pakiet 60 godzin szkoleniowych będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

1) kompetencje dobrego lidera;

2) zarządzanie grupą i motywowanie do działania;

3) negocjacje;

4) budowanie autorytetu i zaufania;

5) „zarządzanie siecią”, czyli wypracowanie kompetencji menedżerskich niezbędnych do kierowania siecią szkolnych wolontariatów;

6) zarządzanie strategiczne, zarządzanie marketingowe;

7) akty prawne i dokumenty regulujące współpracę z wolontariuszami;

8) źródła, procesy i metody rekrutacji wolontariuszy, sposoby motywowania pozafinansowego;

9) wyznaczanie celów, delegowanie zadań, monitoring działań wolontariuszy;

10) stosowanie rozwiązań poprawiających współpracę z wolontariuszami
w sytuacjach kryzysowych;

11) budowanie tożsamości koordynatora wolontariatu (tworzenie Indywidualnego Planu Rozwojowego).

Szkolenia przeprowadzone będą w większości przez doświadczonych wolontariuszy lub też trenerów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie
w tworzeniu struktur wolontariatu, co wpłynie na zdobycie konkretnej i potrzebnej wiedzy i pomoże młodzieży w sprawnej organizacji struktur wolontariatu oraz włączeniu potencjalnych wolontariuszy w działania. W budowę Centrum Wolontariatu Młodzieży zaangażowani zostaną uczniowie szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej przy wsparciu członków Młodzieżowej Rady Miasta, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Młodych oraz Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta. Ponadto w  projekcie założono dwie wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu strukturami wolontariatu: Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatru Grodzkiego”.

W ramach projektu zorganizowane zostaną cztery akcje wolontariackie:

  1. „Od starszego dla młodszego” – wspólna pomoc w nauce – seniorzy (emerytowani nauczyciele) pomagają dzieci i młodzieży w nauce, licealiści pomagają przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, młodzież wspólnie uczy się do matury.
  2. „Młodzi dla seniorów” – młodzież uczy seniorów obsługi komputerów, Internetu, mediów społecznościowych, języków, spacer z seniorem.
  3. „Młodzież dla zwierząt” – zbieranie karmy, odwiedzamy i angażujemy się w pomoc w schronisku, spacer z pupilem.
  4. „Czyste miasto” – warsztaty i prelekcje z zakresu ochrony środowiska, segregacji śmieci, zdrowego odżywania.

Sylwetki młodzieży, która będzie czynnie angażowała się w działania wolontariatu znajdą się na stronie Centrum Wolontariatu Młodzieży (oczywiście jeśli osoby te wyrażą zgodę na umieszczenie informacji o sobie na oficjalnej stronie CWM). Ci, którzy wezmą udział w szkoleniach otrzyma certyfikaty potwierdzające podniesienie kompetencji; wolontariusze, którzy włączą się w działania CWM i wykażą szczególnym zaangażowaniem w zaplanowane akcje otrzymają rekomendacje – dokumenty zostaną opatrzone podpisem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Strona internetowa Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej, która powstanie w ramach projektu, będzie stanowiła swoisty portal ofert wolontariuszy z miasta i okolic.

Elementem wieńczącym projekt jest konferencja podsumowująca, zaplanowana w Urzędzie Miasta Bielska-Białej.